موعود و سلطنت ما

ما را با هر که کار باشد و سخنش را به حکم خلق ملوکانه برنتابیم، موعود را خاکساریم. ارادت به موعود بخش اصلی سلطنت ماست و اگر به نیابت در این جهان حکمرانی میکنیم، جز به انتظار عدالت او نیست.

/ 1 نظر / 12 بازدید
وقت سحر

خیلی با حال گفتیداستاد[گل][دست]