سرقت ایده های سلطان

تعجب انگیز ناک است که بعضی در محضر ما

اینقدر جسارت و بی پروایی می کنند

ایده های ما را

پیش تر

از هزاران سال قبل تا کنون

سرقت می کردند و ما نیز

گله میکردیم ولی کار را به جایی رسانده اند که ایده هایی را که در آینده میخواهد به ذهن ما برسد،

سرقت میکنند و به نام خود نشر می دهند

انگار نه انگار که ما سلطانیم/ 0 نظر / 21 بازدید