تست بيماری روانی

در قلمرو سلطنت ما سلاطین هیچ کس جز سلاطین حق سوال ندارند.
ولی خب شاید ما اندکی اجازه سوال بدهیم. بصورت کتبی باشد بهتر است.
هر عضو کابینه ی ما بایستی تست هوش و وضعیت روحی و جسمی دهد.

/ 0 نظر / 16 بازدید