برنامه سال اول

 عفو عمومی و سخت گیری های مدیریتی.  شبکه های ارتباطی را گسترش میدهم. چه شبکه های فیزیکی و غیر فیزیکیمانند راه آهن و جاده شوسه و هوایی و اینترنت و مخابرات و تشکل های اجتماعی. عدم کاهش سوبسید
لغو مصوبات بی مورد قبلی و تصویب مصوبات موثر

/ 0 نظر / 14 بازدید