مقامات


دربار بدون القاب چه به درد میخوره؟!

مقامات درگاه سلطانی ما گرچه سلطنت وبی است لکن مقاماتی است در عرش جهان وب.
از افراد خوش جهت صدور اسامی بدیع دعوت میشود.

سلطان الوب
انیس الوب
وب الممالک
اینترنت الملوک
وب السلطنه
وب باشی
وب خاتون


/ 0 نظر / 15 بازدید