روش به قدرت رسيدن سلطان

سلطان چگونه به قدرت ميرسد.16.gif
گذشته از اينکه وقتی به قدرت رسيد برای بقيه ميگه که از اول هم خداوند متعال اين را مقدر کرده بود21.gif و خواست خدا يا خدايان بوده ولی راه رسيدن به سلطنت خيلی هم سخت نيست.
شايد ساده ترين راه ممکن است. کافيه که پدرتون سلطان باشه. و معزول هم نشده باشه. اونوقته که به راحتی يه گريه تولد ميتونيد شاه و سلطان بشيد.09.gif
البته کار برای سلاطين موسس سلسله يه کم سخته است.
بعضی ها بايد با اعتماد مردم به قدرت برسند. مثلا دياکو رئيس مذهبی قبايل ماد.
بعضی ها با کشته شدن شاه و مدعيان شاهی و شيهه ی اسب مثل داريوش کبير.
بعضی  با کودتا
بعضی با اتحاد قبايل و طوايف
بعضی ....
راههاش زياده انگار ...

/ 0 نظر / 12 بازدید