حلقه ی کيان يا حلقه ی کيهان!


سلطان خیلی زود دچار شک میشه. از جایی که نگاه میکنه میتونه به همه مشکوک بشه. تجارب منفی دیده و شنیده اش پشتوانه بدبینی است. پس اگر در حلقه ی مشاورانش آدمهایی باشند که بدبینی را زیاد کنند خیلی خطرناک تر هم میشه.
خطر دگراندیشی سلطان در دربار محدود به بازیهای ساده خواهد بود٬ دل حالیکه خطر جزمیت و بدبینی ایمان او و امنیت ملت را بر باد میدهد.

/ 0 نظر / 14 بازدید