قسم نامه


گرچه سلاطین معمولا به هیچ قول و قرار وفادار نیستند ولی خب چه عیبی داره مثل بقیه موارد از دیگران انتظارش را داریم.
کلیه رعایای عام و خاص ما می بایست قسم نامه ای را بخوانند که به ما اعلام وفاداری کنند:

پیشنویس اولیه:

ما رعایای حضرت سلطان
کلا
کاملا
همه جانبه
همیشه
در خدمت سلطانیم
و سلطان را مانند جان میدانیم
آباد باش ای سلطان
آزاد باش ای سلطان
از ما رعایای خود
دلشاد باش ای سلطان

04.gif

/ 4 نظر / 14 بازدید
داود(خورشيد نامه)

جهت عرض دست بوسی خدمت رسيديم وهمينطور اجازت ... اگر ان قبله عالم منت گذارن ميخاهيم کمی البته کمی مقام دل استان سلطانی را نقد کنيم...ا..ا. منمنظور رررررررهمان عرض چاپلوسی است !

عرفان

اين روش تقويت اعتماد به نفس هم خيلی عاليه