اصول حزب

از اصول حزب ميتواند تاکيد بر زبان فارسی باشد. زبان فارسی زمينه خوبی برای اتحاد ملتهای ايرانی / افغانی / تاجيک است.
مذهب شيعه / زبان فارسی / نژاد آريايی ... سه حوزه مختلف را در کنار هم قرار ميدهد. شايد دين اسلام نيز تواند که در آن صورت گروهی مقتدرتر بوجود می‌ آيد. ولی در واقع اتحاديه آريايی و فارسی زبان فعلا افسانه است.
ما در ايران خودمان تحمل يکديگر نداريم وای به حال بزرگتر شدن.
کاشکی شعار همه با هم امام را از دست نميداديم.

/ 0 نظر / 11 بازدید