فرمانروایان جدید جهان

قلمرو سیاسی و نظامی و اقتصادی جهان

از نظر حاکمیتی

در اختیار آمریکا و متحدان غربی آن  است

ولی موازنه به سود جامعه جهانی در حال تغییر است

در گذشته جوامع هویت محلی داشتند

و دولت های محلی آنها در چارچوب مناسبت محلی شکل میگرفتند

و در چارچوب مناسبت جهانی و در تعامل با دولتهای دیگر عمل میکردند

اکنون با شکل گیری جامعه جهانی

دولت های محلی هر چند چون آمریکا قدرتمند باشند

قدرت کافی برای اداره جهان را ندارند

و چنین قدرتی به آنها واگذار نشده است

قلمروهای ثانوی شکل گرفته

و به دلیل ماهیت انسان محور عصر جدید

فرصت اشغال جهان

توسط جریانات غیرانسانی را محدودتر میکند

تغییر فرمانروایان جهان

نزدیک است

/ 1 نظر / 26 بازدید
سید علیرضا رئیسی

از کرامات شیخ شیخ ما را گفتند : سال خرگوش را در احوال کواکب و سیارات در هنگام رصد چگونه یافتی از حوادث و غرایب ؟ پس بفرمود : سه کس در این سال به سلامت و امانت بودی از جمیع جهات بدان و مراقبت کن : اول آنکه خر بودی بالذات دوم آنکه دیگران خر نمودی به نیات سوم آنکه به خریت زدی خودت را در جمیع وجنات مریدان را تاب نماند و بی قرار گردیده و جملگی آزُردی و یک یک متفرق گشتی مگر یک نفر پس شیخ نیز به قصد سفر بر او جلوس نمودی تا از این عمل مریدان را از وجود خویش محروم گرداندی [قهقهه][قهقهه][قهقهه]