جماعت نسوان و سياست


اصولا فعالیت سیاسی در قلمرو سلطان بدون اجازت ویژه ممکن و میسور نیست ولی از باب قاعده ای که سلاطین زیر بار زور نمی روند٬ مگر آنکه زور خیلی پر زور باشد٬ گاهی به مناسبت ضروریات پذیرفته میشود.


/ 2 نظر / 12 بازدید
ميثم (سوته دلان)

سلام شب سرشاری بود رود از پای صنوبرها تا فراتر می رفت دره مهتاب اندود و چنان روشن کوه که خدا پیدا بود در بلندی ها ما دورها گم سطح ها شسته و نگاه از همه شب نازک تر دست هایت ساقه سبز پیامی را میداد به من و سفالینه انس با نفسهایت آهسته ترک می خورد و تپش هامان می ریخت به سنگ از شرابی دیرین شن تابستان در رگ ها و لعاب مهتاب روی رفتارت تو شگرف تورها و برازنده خک فرصت سبز حیات به هوای خنک کوهستان می پیوست سایه ها بر می گشت و هنوز در سر راه نسیم پونه هایی که تکان می خورد جنبه هایی ک