زندان

مجازات مرگ را
برای اجرا
تنها به کسانی واگذارید
که خود جانی نیستند
و هر عصیان گری
به خانه هایش شود
و پیام وحی را
علمای وارسته
بیان کنند
تا آسمان آبی شود
ابرها سفید
خورشید درخشان
دریا آبی
جنگل سبز
کوهستان شفاف
دشت گسترده
شبها پرستاره
و زندانها خالی شود
ناخواسته و خواسته

/ 0 نظر / 15 بازدید