سرمایه گذاران وارده

سرمایه گذارانی که میخواهند در قلمروی حکومت ما سرمایه گذاری کنند توسط یک تیم امین امن از فرودگاه تا فرودگاه اگر درخواست کنند اسکورت میشوند. این تیم مشاوره حقوقی نیز میدهند. از سرمایه گذاران خارجی وارد شده حمایت میکنند.

/ 0 نظر / 14 بازدید