خاک عالم بر سر تو

این هم سلطانی است که تو داری!؟

پذیرفتنش به فرض صداقت و راستی که نداری بدبختی دنیایی است

و به فرض فرصت طلبی و دروغ که داری، مصیبت آخرتی است

و جمع این دو هرگز بعید نبوده و نیست

پس در یک عبارت:

خاک عالم بر سر تو شد

/ 0 نظر / 22 بازدید